break up....

posted on 23 May 2013 09:46 by onioni
แอบคิดคนเดียว 
มันคือความรู้สึกนี้
"แยกกันแน่ๆ" 
หายไปนานขนาดนี้ 
พวกแกทำอะไรกัน
ข่าวไม่มี คิดถึงอยู่นะ
แต่ก็แอบใจหาย
ลึกๆ แล้วจะแยกวงกันหรือเปล่าวะ
 
................................
...................
.......
...
.